blog-image

Kuptimi i përcaktuesve socialë të shëndetit

2019-10-23 06:53:39
@Shëndetësia

Përcaktuesit shoqërorë të shëndetit janë kushte në mjediset në të cilat njerëzit lindin, jetojnë, mësojnë, punojnë, luajnë, adhurojnë, moshën që ndikojnë në një gamë të gjerë të shëndetit, funksionimit dhe rezultateve dhe rreziqeve të jetës.  Kushtet (p.sh., sociale, ekonomike dhe fizike) në këto mjedise dhe ambiente të ndryshme (p.sh. shkollë, vendet e adhurimit, vend pune dhe lagje) janë përmendur si "vend". Përveç më shumë atributeve materiale të "vendit, ”Modelet e angazhimit shoqëror dhe ndjenja e sigurisë dhe mirëqenies ndikohen gjithashtu nga vendet ku jetojnë njerëzit. Burimet që përmirësojnë cilësinë e jetës mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në rezultatet e shëndetit të popullatës.  Shembuj të këtyre burimeve përfshijnë strehim të sigurt dhe të përballueshëm, qasje në arsim, siguri publike, disponueshmërinë e ushqimeve të shëndetshme, shërbime lokale të urgjencës / shëndetit, dhe mjedise pa toksina të rrezikshme për jetën. Të kuptuarit e marrëdhënies midis mënyrës se si grupet e popullsisë e përjetojnë "vendin" dhe ndikimin e "vendit" në shëndet është themelore për përcaktuesit shoqërorë të shëndetit - përfshirë edhe përcaktuesit socialë dhe fizikë. Shembuj të përcaktuesve shoqërorë përfshijnë: Disponueshmëria e burimeve për të përmbushur nevojat e përditshme (p.sh., strehimi i sigurt dhe tregjet lokale të ushqimit) Qasja në mundësi arsimore, ekonomike dhe mundësi punësimi Qasja në shërbimet e kujdesit shëndetësor Cilësia e arsimit dhe trajnimi në punë Disponueshmëria e burimeve të bazuara në komunitet për të mbështetur jetesën e komunitetit dhe mundësitë për aktivitete rekreative dhe kohën e lirë Mundësitë e transportit Sigurisë publike Mbështetje sociale Normat dhe qëndrimet shoqërore (p.sh., diskriminimi, racizmi dhe mosbesimi ndaj qeverisë) Ekspozimi ndaj krimit, dhunës dhe çrregullimit shoqëror (p.sh. prania e plehrave dhe mungesa e bashkëpunimit në një komunitet) Kushtet socioekonomike (p.sh., varfëria e përqendruar dhe kushtet stresuese që e shoqërojnë atë) Ndarja rezidenciale Gjuhë / Literacy Qasja në mjetet e komunikimit masiv dhe teknologjitë në zhvillim (p.sh., telefonat celularë, Interneti dhe media sociale) kulturë Shembuj të përcaktuesve fizikë përfshijnë:   Mjedisi natyror, siç është hapësira e gjelbër (p.sh., pemët dhe bari) ose moti (psh., Ndryshimi i klimës) Mjedisi i ndërtuar, siç janë ndërtesat, trotuaret, korsitë e biçikletave dhe rrugët Vende pune, shkolla dhe ambiente rekreative Strehimi dhe modelimi i komunitetit Ekspozimi ndaj substancave toksike dhe rreziqeve të tjera fizike Barrierat fizike, veçanërisht për personat me aftësi të kufizuara Elementë estetikë (p.sh., ndriçim i mirë, pemë dhe stola) Duke punuar për të krijuar politika që ndikojnë pozitivisht në kushtet sociale dhe ekonomike dhe ato që mbështesin ndryshimet në sjelljen individuale, ne mund të përmirësojmë shëndetin për një numër të madh të njerëzve në mënyra që mund të sigurohen me kalimin e kohës. Përmirësimi i kushteve në të cilat jetojmë, mësojmë, punojmë dhe luajmë dhe cilësia e marrëdhënieve tona do të krijojnë një popullsi, shoqëri dhe fuqi punëtore më të shëndetshme.Radio