blog-image

MSh, ASK e ARC nënshkruan Marrëveshje mirëkuptimi për raportimin e indikatorëve shëndetësor

2019-10-18 13:35:35
@Shëndetësia

Ministria e Shëndetësisë (MSh), Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) dhe  Agjencia e Regjistrimit Civil (ARC) nënshkruan sot Marrëveshje mirëkuptimi për raportimin e indikatorëve shëndetësor.

Marrëveshje është nënshkruar nga Dr. Naim Bardiqi, Sekretar i Përgjithshëm i MSh-së, z. Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i ASK-së dhe z. Bekim Hoxha, drejtor i përgjithshëm i ARC-së.

Qëllimi i kësaj Marrëveshje është harmonizimi i aktiviteteve dhe nën aktiviteteve për gjenerimin e raporteve për sektorin e shëndetësisë konform rregullave dhe procedurave sipas indikatorëve shëndetësor për nevojat e institucioneve të Republikës së Kosovës, për EUROSTAT, UNECE, OECD dhe institucionet tjera respektive për nxjerrjen e indikatorëve për Objektivat e Zhvillimit te Qëndrueshëm 2030 (SDG) edhe institucionet e tjera.

Marraveshja parasheh obligimet e secilës palë nënshkruese, ndërsa të dhënat e ofruara nga Ministria e Shëndetësisë/ Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Agjencia e Regjistrimit Civil, Agjencia e Statistikave te Kosovës do t’i shfrytëzojë ekskluzivisht për qëllime statistikore, respektivisht për përpilimin e raporteve dhe dërgimin e te dhënave tek institucionet e tjera kombëtare dhe ndërkombëtare.

Sekretari i Përgjithshëm i MSh-së, Naim Bardiqi, duke falënderuar dy institucionet e tjera për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, tha se ajo do t’u ndihmojë institucioneve që të sigurojnë të dhëna të dëshmuara për indikatorët shëndetësor dhe kjo do të ndikojë që politikat e reja në fushën e shëndetësisë të hartohen duke u bazuar në evidenca të sakta dhe në dëshmi.

Palët nënshkruese janë pajtuar që kjo marrëveshje e mirëkuptimit të fillon të zbatohet  nga dita e  nënshkrimit.
Radio