Merita Bajraktari


Edukimi


Eksperienca


Nuk ka të dhëna


Publikimet shkencore


Nuk ka të dhëna.

Librat


Nuk ka të dhëna.

CV


Nuk ka të regjistruar ndonjë CV.

Videot


Nuk ka të dhëna.


Radio